Home PHẦN MỀM AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ RỦI RO

PHẦN MỀM ĐÁNH GIÁ RỦI RO

– Quản lý rủi ro bao gồm việc áp dụng các phương pháp hợp lý và hệ thống nhằm:
+ Trao đổi thông tin và tham vấn trong toàn bộ quá trình này;
+ Thiết lập bối cảnh để nhận diện, phân tích, định mức, xử lý rủi ro liên quan đến mọi hoạt động, quá trình, chức năng hoặc sản phẩm;
+ Theo dõi và xem xét rủi ro;
+ Báo cáo và ghi nhận các kết quả một cách thích hợp.
Đánh giá rủi ro là một phần trong quản lý rủi ro, đưa ra một quá trình có cấu trúc để xác định cách thức các mục tiêu có thể bị ảnh hưởng và phân tích rủi ro về các hệ quả và khả năng xảy ra các hệ quả trước khi quyết định có cần xử lý tiếp hay không.

No posts to display