Home PHẦN MỀM AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

PHẦN MỀM AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Phần mềm an toàn vệ sinh lao động sẽ tự động đưa ra được các loại báo cáo gửi cơ quan quản lý nhà nước; tự động xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động hàng năm trong đó có các nội dung: Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân, kiểm định kỹ thuật an toàn máy thiết bị, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, khám sức khỏe định kỳ, quan trắc môi trường lao động, mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy; kết nối để nộp báo cáo trực tuyến với các cơ quan quản lý nhà nước.

No posts to display