Huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí LPG

0
487

Khí là khí dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên hóa lỏng và khí thiên nhiên nén (LPG). Vì LPG là mặt hàng thiết yếu và việc kinh doanh được xếp vào diện kinh doanh có điều kiện, vì vậy nhà nước đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như: NĐ87/2018/NĐ-CP ngày 15/06/2018 về Kinh doanh khí, Thông tư số 53/2018/TT-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định về chương trình, nội dung huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí thiên nhiên hóa lỏng LPG.

LIÊN HỆ HUẤN LUYỆN : 0943439393 / 0979816679

Đối với công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí nói chung, khí LPG nói riêng. Yêu cầu các cơ sở sang chiết nạp LPG, các cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG, cửa hàng kinh doanh LPG phải được huấn luyện kỹ thuật an toàn hàng năm theo quy định như sau:

Đối tượng huấn luyện được phân làm 3 nhóm :

1. Nhóm 1, bao gồm:

a) Người đứng đầu cơ sở kinh doanh khí hoặc cơ sở tiến hành hoạt động kinh doanh khí, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của cơ sở.

b) Người đứng đầu các phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng và tương đương.

c) Cấp phó người đứng đầu theo quy định tại điểm a và b Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn cơ sở kinh doanh khí.

2. Nhóm 2, bao gồm:

a) Người chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn của cơ sở;

b) Người trực tiếp giám sát về an toàn tại nơi làm việc.

3. Nhóm 3, bao gồm người lao động trực tiếp liên quan đến vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo quản, giao nhận, vận chuyển trong lĩnh vực khí của cơ sở.

4. Trường hợp người lao động thuộc đối tượng huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm thì thực hiện huấn luyện theo quy định của pháp luật về huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm.

Hình thức vào thời gian huấn luyện:

1. Hình thức huấn luyện:

a) Huấn luyện lần đầu.

b) Huấn luyện định kỳ hàng năm.

c) Huấn luyện lại: Được thực hiện khi có thay đổi vị trí làm việc, thay đổi công nghệ, khi người lao động nghỉ việc từ sáu tháng trở lên, hoặc khi kiểm tra không đạt yêu cầu.

2. Thời gian huấn luyện lần đầu:

a) Nhóm 1: Tối thiểu 12 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

b) Nhóm 2: Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

c) Nhóm 3: Tối thiểu 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

3. Thời gian huấn luyện định kỳ: bằng một nửa thời gian huấn luyện lần đầu.

4. Thời gian huấn luyện lại: Bằng thời gian huấn luyện lần đầu.

5. Huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí có thể được tổ chức riêng hoặc kết hợp với các hoạt động huấn luyện an toàn khác được pháp luật quy định.

Nội dung huấn luyện được phân làm 3 nội dung:

NỘI DUNG VỀ HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÍ

Hệ thống nạp LPG vào bồn chứa

I. Đối với nhóm 1

1. Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí.

2. Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, tồn chứa, vận chuyển, sử dụng khí của cơ sở. Nguyên tắc an toàn cơ bản.

3. Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố, tai nạn; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

II. Đối với nhóm 2

1. Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí.

2. Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, tồn chứa, vận chuyển, sử dụng khí của cơ sở. Nguyên tắc an toàn cơ bản.

3. Giới thiệu hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng đối với cơ sở kinh doanh khí.

4. Giới thiệu sơ bộ hệ thống phân phối khí từ sản xuất, nhập khẩu khí đến nơi tiêu thụ.

5. Các loại thiết bị trong cơ sở:

– Bồn chứa (nếu có);

– Các phụ kiện bồn chứa: Các loại van, đấu nối…;

– Hệ thống thiết bị công nghệ;

– Thiết bị điện phòng nổ trong cơ sở kinh doanh khí: Phân loại vùng nguy hiểm; Sử dụng thiết bị điện phòng nổ.

6. Tóm tắt quy định hiện hành về phòng cháy chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh khí.

7. Quy định về an toàn

– Yêu cầu chung

+ Yêu cầu về hệ thống quản lý an toàn/đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp;

+ Yêu cầu về kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

+ Quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với cán bộ quản lý, công nhân cơ sở kinh doanh khí.

– Quy định về an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí và các hoạt động của cơ sở kinh doanh khí.

– Quy định về khoảng cách an toàn.

– Quy định đối với lắp đặt, vận hành bồn chứa (nếu có).

– Quy định đối với hệ thống đường ống.

– Quy định về nối đất.

– Các biện pháp kỹ thuật an toàn tăng cường đối với cơ sở kinh doanh khí (nếu có).

8. Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố, tai nạn; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

9. Phương pháp cơ bản cấp cứu người bị nạn.

III. Đối với nhóm 3

1. Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí liên quan đến người lao động trong cơ sở kinh doanh khí.

2. Khái niệm và phân biệt các loại khí.

3. Các yếu tố nguy hiểm trong sử dụng khí. Quy định về an toàn liên quan đến người lao động.

4. Giới thiệu về thiết bị, quy trình sản xuất, tồn chứa, vận chuyển, sử dụng khí của cơ sở phù hợp với công việc của người lao động.

5. Các quy trình ứng cứu khẩn cấp; sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố, tai nạn; sơ cứu người bị tai nạn; sử dụng, bảo quản, kiểm tra thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố trong cơ sở kinh doanh khí; quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo trong tình huống khẩn cấp.

6. Phương pháp cơ bản cấp cứu người bị nạn.

Máy chiết nạp LPG

NỘI DUNG VỀ HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI CỬA HÀNG LPG

I. Đối với nhóm 1, nhóm 2 (cán bộ quản lý cửa hàng LPG)

1. Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn, phòng chống cháy nổ liên quan đến cửa hàng LPG, hoạt động cửa hàng LPG và nhân viên cửa hàng LPG.

2. Khái niệm về LPG. Các yếu tố nguy hiểm trong sử dụng LPG. Nguyên tắc an toàn cơ bản.

3. Giới thiệu các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng.

4. Quy định về an toàn cửa hàng LPG

– Yêu cầu chung;

– Yêu cầu đối an toàn về thiết kế và xây dựng;

– Yêu cầu về thiết bị điện;

– Yêu cầu về phòng cháy chữa cháy;

– Yêu cầu an toàn đối với việc xếp dỡ, tồn chứa và bày bán chai LPG tại cửa hàng

– Yêu cầu an toàn đối với việc vận chuyển chai LPG   ;

– Yêu cầu an toàn trong lắp đặt, bàn giao chai chứa LPG cho người sử dụng;

– Các phụ kiện chai chứa LPG; bếp gas và phụ kiện bếp gas;

– Kiểm tra chai chứa LPG khi nhập chai cho cửa hàng.

II. Đối với nhóm 3 (nhân viên cửa hàng LPG)

1. Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn liên quan đến nhân viên cửa hàng LPG.

2. Khái niệm về LPG. Các yếu tố nguy hiểm trong sử dụng LPG. Nguyên tắc an toàn cơ bản.

3. Quy định về an toàn đối với  nhân viên cửa hàng LPG

– Yêu cầu an toàn đối với việc xếp dỡ, tồn chứa và bày bán chai LPG tại cửa hàng

– Yêu cầu an toàn đối với việc vận chuyển chai LPG   

– Yêu cầu an toàn trong lắp đặt, bàn giao chai chứa LPG cho người sử dụng.

– Các phụ kiện chai chứa LPG; bếp gas và phụ kiện bếp gas.

– Kiểm tra chai chứa LPG khi nhập chai cho cửa hàng.

4. Phương pháp cơ bản cấp cứu người bị nạn.

NỘI DUNG VỀ HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT, SỬA CHỮA CHAI LPG

I. Đối với nhóm 1

1. Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn liên quan đến cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG.

2. Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, sửa chữa chai LPG.

3. Quy định về an toàn đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG. Yêu cầu về kiểm định và chứng nhận hợp quy với chai LPG.

4. Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

II. Đối với nhóm 2

1. Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, phòng chống cháy nổ liên quan đến cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG.

2. Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, sửa chữa chai LPG.

3. Giới thiệu các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng.

4. Giới thiệu về cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG và các loại thiết bị trong cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG:

a) Giới thiệu cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG:

b) Các loại thiết bị trong cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG:

– Các thiết bị chế tạo

– Các thiết bị kiểm tra gồm:

+ Thiết bị đo chiều dày kim loại, siêu âm mối hàn, chụp Xray;

+ Thiết bị thử bền, thử kín;

+ Thiết bị thử nổ, kiểm tra độ giãn nở thể tích;

+ Thiết bị gia nhiệt khử ứng xuất;

+ Thiết bị làm sạch bề mặt;

+ Thiết bị sơn;

+ Cân khối lượng;

+ Thiết bị đóng dấu;

+ Thiết bị hút chân không…

5. Quy định về an toàn cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG

– Yêu cầu chung

– Yêu cầu đối với cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG

+ Yêu cầu về trang thiết bị;

+ Yêu cầu về nhân sự ;

+ Yêu cầu về quy trình chế tạo và quy trình kiểm tra.

– Yêu cầu về vật liệu chế tạo

– Yêu cầu về dung sai

– Yêu cầu về xử lý nhiệt

– Yêu cầu về thử nghiệm

– Kiểm tra loạt sản phẩm

– Yêu cầu ghi nhãn chai LPG

– Yêu cầu về kiểm định, chứng nhận hợp quy

6. Phân loại, kiểm tra đánh giá chai LPG

7. Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố, tai nạn; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó với tình huống khẩn cấp.

8. Phương pháp cơ bản cấp cứu người bị nạn.

III. Đối với nhóm 3

1. Giới thiệu các quy định của pháp luật về an toàn liên quan đến người lao động cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG.

2. Khái niệm về LPG. Các yếu tố nguy hiểm trong sử dụng LPG. Nguyên tắc an toàn cơ bản.

3. Các yếu tố nguy hiểm, độc hại trong sản xuất.

4. Giới thiệu về thiết bị, quy trình sản xuất, sửa chữa chai LPG và các loại thiết bị trong cơ sở sản xuất, sửa chữa chai LPG liên quan đến công việc cụ thể của người lao động.

5. Phân loại, kiểm tra đánh giá chai  LPG.

6. Các quy trình ứng cứu khẩn cấp; sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố, tai nạn; sơ cứu người bị tai nạn; sử dụng, bảo quản, kiểm tra thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố trong cơ sở; quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo trong tình huống khẩn cấp.

7. Phương pháp cơ bản cấp cứu người bị nạn.

Liên hệ tổ chức lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí LPG:

Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn máy, thiết bị nông nghiệp

Điện thoại : 0943439393 / 0979816679

Email: qdungeng@gmail.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here