Home HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 6

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 6

6. Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.
An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.