Home HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 4

4. Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động