Home HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 3

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 3

3. Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.