Home HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1

1. Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:
a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.