Home HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT

HUẤN LUYỆN AN TOÀN HÓA CHẤT

Huấn luyện an toàn hóa chất Theo Điều 31 Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về huấn luyện an toàn hóa chất